PRIVACY VERKLARING

HARLEKIJN IMPORT B.V.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe Europese privacywet (GDPR: General Data Protection Regulation) geldt in de hele Europese Unie en is bedoeld om de privacy van burgers beter te waarborgen door hogere eisen te stellen aan het bewaren en beschermen van persoonsgegevens.

Harlekijn Import B.V. (hierna: “Harlekijn”) hecht waarde aan zorgvuldige omgang met de (persoons)gegevens van haar relaties. Bij het verwerken van persoonsgegevens zal Harlekijn steeds maximaal rekening houden met het recht op bescherming van deze persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens

Harlekijn verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar zakelijke relaties om haar diensten te kunnen leveren: NAW-gegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer(s), e-mailadres, bankrekeningnummer, BTW-nummer, inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel.

Harlekijn verwerkt deze gegevens onder andere met het oog op de volgende doeleinden:

  • Het aanmaken van een inlog-account voor de website www.harlekijnimportbv.nl
  • Het verkopen van producten en/of diensten
  • Communicatie, bijvoorbeeld omtrent offertes, aanbiedingen of lopende overeenkomsten
  • Ter uitvoering van de overeenkomsten met haar relaties

Wettelijke grondslag verwerking

De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst(en) tussen Harlekijn en haar relaties. Harlekijn heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met de partijen met wie zij samenwerkt voor wat betreft de door haar gebruikte verkoopapplicatie en website.

Ontvangers persoonsgegevens

Harlekijn verstrekt persoonsgegevens van relaties niet aan derden, tenzij dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is; zoals het verstrekken van adres- en contactgegevens aan een incassobureau, een transporteur en dergelijke.

Berichtgeving

Harlekijn informeert haar relaties per digitale berichtgeving over nieuwe artikelen, acties en aanbiedingen. Bij elke mailing wordt aan relaties een afmeldmogelijkheid geboden. Het mailbestand wordt niet aan derden verstrekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Harlekijn bewaart de persoonsgegevens van haar relaties voor de duur van de zakelijke relatie en maximaal vijf jaren na het beëindigen daarvan, een en ander voor zover de wettelijke bewaartermijn voor wat betreft haar financiële administratie nog niet is verstreken.

Rechten betrokkenen

Relatie heeft het recht om bij Harlekijn een verzoek in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die Harlekijn van relatie verwerkt. Hiernaast heeft relatie het recht om Harlekijn te verzoeken de verwerking van de persoonsgegevens te beperken, alsook om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens. Relatie heeft tevens het recht om aan Harlekijn te verzoeken de persoonsgegevens die hij zelf aan Harlekijn heeft verstrekt in een gangbare en gestructureerde vorm terug te krijgen, zodat relatie deze persoonsgegevens - indien gewenst - aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kan verstrekken (dataportabiliteit).

Contactgegevens

Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die Harlekijn doet, kan relatie contact opnemen via onderstaande gegevens. Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kan relatie schriftelijk (via e-mail of per post) indienen. Een verzoek tot dataportabiliteit kan relatie ook schriftelijk doen. Bij deze verzoeken kan Harlekijn om klanten-identificatie vragen.

Harlekijn Import B.V.
Cornelis Verolmeweg 10
2171 KV Sassenheim
Nederland
info@harlekijnimportbv.nl
Telefoon: 0031 (0)252 229 125

Klachten

Indien relatie een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens door Harlekijn, kan hij contact opnemen met Harlekijn via eerdergenoemde contactgegevens ter indiening van de klacht. Relatie heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.