Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden HARLEKIJN IMPORT BV

Artikel 1. Definitief

Algemene voorwaarden: Deze onderhavige algemene voorwaarden van Harlekijn Import BV.       
Overeenkomst: Een overeenkomst waarbij in het kader van een door Harlekijn Import BV   
georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Klant: De (potentiële) afnemer van de door Harlekijn Import BV geleverde producten. De klant is een wederpartij die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Harlekijn Import BV: De rechtspersoon die producten aan Klanten aanbiedt. De identiteit van Harlekijn Import BV is opgenomen in artikel 2.

Artikel 2. Identiteit van Harlekijn Import BV

Harlekijn Import BV
Cornelis Verolmeweg 10, 2171KV Sassenheim
Telefoonnummer: +31 252 229 125
E-mail: info@harlekijnimportbv.nl
KvK-nummer: 08068311
BTW identificatienummer: NL805683112B01

Artikel 3. Toepasselijkheid

3.1     Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Harlekijn Import BV en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Harlekijn Import BV en de Klant.

3.2     Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Harlekijn Import BV, voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene voorwaarden zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant kosteloos worden toegezonden.

3.3     Indien één van de bepalingen van de Algemene voorwaarden nietig is, vernietigbaar is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

3.4     De toepasselijkheid van bijzondere inkoopvoorwaarden, (algemene of specifieke) branche-inkoopvoorwaarden, dan wel de algemene voorwaarden of andere bedingen waarnaar de Klant in welke vorm ook verwijst wordt uitgesloten, behoudens indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Harlekijn Import BV zijn aanvaard.

3.5     Indien de Overeenkomst onder de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden is gesloten, zullen deze voorwaarden ook op toekomstige overeenkomsten tussen dezelfde partijen onverkort van toepassing zijn.

Artikel 4. Het aanbod

4.1     Alle aanbiedingen, waaronder inbegrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de Klant. Hiervan wordt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling een bericht aan de Klant gestuurd.

4.2     De aangegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten, tenzij anders aangegeven.

4.3     De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten, leveringskosten en/of voorrijkosten, tenzij anders aangegeven. De verzendkosten binnen Nederland zijn franco voor orders boven € 400,00 (excl. BTW); voor orders beneden dit bedrag wordt € 17,50 porto- en administratiekosten in rekening gebracht. Het minimale order bedrag is
€ 200,00. (excl. BTW) + € 17,50 aan kosten. Backorders worden vanaf € 200,00 (excl. BTW) + € 17,50 aan kosten geleverd.

4.4     Harlekijn Import BV behoudt zich het recht voor bestelde hoeveelheden aan te passen aan de geldende verpakkingseenheden.

4.5     Alle goederen worden verzonden voor risico van de Klant. Indien de ontvangen colli niet in goede staat zijn aangeleverd, dient de Klant dit bij aftekening bij de vervoerder te melden. Tevens dient dit binnen 24 uur te worden meegedeeld aan Harlekijn Import BV.

4.6     Harlekijn Import BV kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.7     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De afbeeldingen en specificaties zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

4.6     Elk aanbod bevat zodanige informatie, zodat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5. De Overeenkomst

5.1     De Overeenkomst komt tot stand door middel van aanvaarding door de Klant van het aanbod en de daaraan gestelde voorwaarden.

5.2     Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Harlekijn Import BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

5.3     Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Harlekijn Import BV passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de Klant elektronisch zal betalen, zal Harlekijn Import BV daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4     Alle Overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

5.5     Doorverkoop van goederen van Harlekijn Import BV is zonder schriftelijke toestemming van Harlekijn Import BV niet toegestaan, behalve als dit binnen de normale bedrijfsvoering van de Klant gebruikelijk is.

Artikel 6. Betaling

6.2    Harlekijn Import BV gebruikt uitsluitend facturen ter betaling van de orders van
Klanten.

6.2 Bij een nieuwe Klant dient de order tenminste € 400,00 exclusief btw te bedragen en het totale orderbedrag dient vooruit te worden betaald via een pro forma factuur die door Harlekijn Import BV wordt opgesteld.

6.3 Bij een Klant die niet in Nederland of België is gevestigd, dient het totale orderbedrag vooruit te worden betaald via een pro forma factuur die door Harlekijn Import BV wordt opgesteld.

6.4 Voor zover niet anders is overeengekomen, dient de Klant het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen aan Harlekijn Import BV over te maken, op de wijze die Harlekijn Import BV aan de Klant heeft gecommuniceerd.

6.5 De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Harlekijn Import BV te melden.

6.6 Ingeval van wanbetaling van de Klant heeft Harlekijn Import BV het recht om de vooraf aan de Klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. Indien Harlekijn Import BV door een betalingsachterstand van een Klant genoodzaakt is de vordering uit handen te geven aan een incassobureau, zullen alle vorderingskosten, vermeerderd met wettelijke rente, aan de Klant in rekening worden gebracht.

6.7 Indien de Klant de opeisbare vorderingen niet heeft betaald, is Harlekijn
Import BV gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de goederen terug te nemen. De Klant is verplicht Harlekijn Import BV in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimtes, een en ander onverminderd het recht van Harlekijn Import BV om van de Klant schadevergoeding te vorderen.

6.8 Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de onderneming van de Klant heeft Harlekijn Import BV het in artikel 6.5 omschreven recht.

6.9 Harlekijn Import BV behoudt het eigendom van alle door hem geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van alle door hem aan de Klant geleverde goederen.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1     De Klant dient de geleverde producten direct bij ontvangst te controleren.

7.2     Indien de levering niet of niet volledig aan de Overeenkomst voldoet, dient de Klant dit binnen 8 dagen aan Harlekijn Import BV schriftelijk (bij voorkeur per e-mail) te melden.

7.3     Harlekijn Import BV zal de melding onder lid 2 beoordelen en onverwijld contact met de Klant opnemen om de melding op te lossen.

Artikel 8. Nakoming Overeenkomst en extra garantie

8.1     De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van de levertijd geeft de Klant in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan de Klant ter zake aanspraak maken op ontbinding van de Overeenkomst.

8.2     Harlekijn Import BV staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Harlekijn Import BV er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3     Een door Harlekijn Import BV, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst tegenover Harlekijn Import BV kan doen gelden indien Harlekijn Import BV is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

8.4     Er kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie indien:
a.    er wijzigingen in of aan het artikel zijn aangebracht;
b.    er sprake is van normale slijtage;
c.    de gebruiksaanwijzing niet in acht is genomen, of beschadigingen door opzet of grove onachtzaamheid zijn aangebracht;
d. sprake is van buiten komend onheil, zoals, maar niet beperkt tot, blikseminslag, stroomuitval etc;
e.    de Klant Harlekijn Import BV niet tijdig heeft geïnformeerd dan wel niet tijdig gelegenheid geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
f.    de Klant in gebreke blijft en niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, waaronder ook begrepen de betaling van de bestelling.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1     Harlekijn Import BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van de geleverde producten.

9.2     Harlekijn Import BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van opzet of grove schuld van Harlekijn Import BV indien het gebrek binnen de garantie en/of de garantietermijnen valt.

9.3.     De aansprakelijkheid van Harlekijn Import BV is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander ter beoordeling van Harlekijn Import BV.

9.4     Voor zover Harlekijn Import BV een beroep kan doen op een aansprakelijkheidsverzekering, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

9.5     Harlekijn Import BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte en/of
gevolgschade.           

9.6     Harlekijn Import BV is, behoudens het bepaalde in het artikel negen, nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor de Klant uit de met Harlekijn Import BV gesloten Overeenkomst mocht voortvloeien.

9.7     De Klant vrijwaart Harlekijn Import BV te dezer zake tegen aanspraken van derden.

9.8     Vorderingen en verweren van Klanten ten aanzien van gebreken verjaren door verloop van één jaar na datum van aflevering.

Artikel 10. Overmacht

10.1    De Overeenkomst kan geschorst worden indien er sprake is van overmacht. Harlekijn Import BV zal de Klant onmiddellijk op de hoogte stellen indien het hem onmogelijk is gemaakt zijn verplichtingen onder de Overeenkomst verder te vervullen, omwille van een gebeuren of situatie , ontstaan door omstandigheden die buiten elke controle staan en die redelijkerwijs niet voorzien kunnen worden. In dat geval zal de Overeenkomst zijn geschorst wegens overmacht.

10.2    Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

11.1    Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst per direct te beëindigen en/of hun verplichtingen uit de Overeenkomst direct op te schorten, als zich hiertoe een dringende reden voordoet. Hier is in ieder geval sprake van als de andere partij:

a.    failliet is verklaard;
b.    (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
c.    zijn bedrijf heeft stilgelegd of aan het liquideren is;
d.    ondanks sommatie de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet voldoende nakomt of dat op redelijke gronden aannemelijk is dat deze niet zullen worden nagekomen;
e.    zich schuldig maakt aan handelingen in strijd met wet- en regelgeving of onbetamelijk gedrag, waardoor er redelijkerwijs niet van de andere partij kan worden verwacht de Overeenkomst te continueren.

11.2    Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Harlekijn Import BV op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Harlekijn Import BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

Artikel 12. Klachtenregeling

12.1    Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 8 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Harlekijn Import BV, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.

12.2    Bij Harlekijn Import BV ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen beantwoord, gerekend vanaf de dag van ontvangst van de klacht. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt dit door Harlekijn Import BV aan de Klant gecommuniceerd, met een indicatie wanneer het antwoord kan worden verwacht.

Artikel 13. Gegevensverwerking

Harlekijn Import BV zal bij de uitvoering van de Overeenkomst gepaste maatregelen nemen ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de klantrelatie en voldoet daartoe aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Harlekijn Import BV verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1.1    Op alle overeenkomsten tussen Harlekijn Import BV en de Klant is Nederlands
Recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van een geschil kennis te nemen.
14.1    Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de Overeenkomst.
14.2    Indien terzake een geschilleninstantie bevoegd is, kan het geschil ook aan die instantie worden voorgelegd.

Artikel 15. Inwerkingtreding en vindplaats Algemene voorwaarden

15.1    Deze Algemene voorwaarden treden in werking op 1 juni 2020 en vervangen daarmee alle eerdere Algemene voorwaarden van Harlekijn Import BV.
15.2    De Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.