Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden HARLEKIJN IMPORT BV

1.  De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle huidige en toekomstige aanbiedingen van Harlekijn Import B.V.

2.  De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

3.  Alle aanbiedingen, waaronder inbegrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen, zelfs na aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij.

4.  Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief B.T.W.

5.  Harlekijn Import B.V. behoudt zich het recht voor bestelde hoeveelheden aan te passen aan de geldende verpakkingseenheden.

6.  De verzendkosten binnen Nederland zijn franco voor orders boven € 400,00 (excl. BTW); voor orders beneden dit bedrag wordt  € 15,00 porto- en administratiekosten in rekening gebracht.
Minimale order bedrag € 200,00. (excl. BTW) + € 15,00 aan kosten
7.  Alle goederen worden verzonden voor risico van de besteller. Indien de ontvangen colli niet in goede staat zijn aangeleverd, dient de ontvanger dit bij aftekening bij de vervoerder te melden. Tevens dient dit binnen 24 uur te worden meegedeeld aan Harlekijn Import BV.

8.  Alle reclames dienen op straffe van verval van rechten binnen 8 dagen na aflevering der goederen, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, te geschieden.

9.  De aansprakelijkheid van Harlekijn Import B.V. is beperkt tot vervanging van het geleverde gebrekkige goed of een onderdeel daarvan, dan wel tot teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig gedeelte daarvan, een en ander ter beoordeling van Harlekijn Import BV.

10.  De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven en kan nimmer als fatale termijn worden beschouwd. Een overschrijding van de levertijd geeft de koper in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan de koper ter zake aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst.

11.  De gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen door Harlekijn Import BV worden uitgevoerd. Afwijkingen geven de koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

12.  Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van Harlekijn Import BV, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, geeft Harlekijn Import BV het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering  daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

13.  Als omstandigheden, als genoemd in artikel 12, gelden onder andere: niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers, in- en uitvoerverboden, maatregelen van een Nederlandse en/of vreemde overheidsorgaan die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien was, werkstakingen en/of bedrijfsbezetting, verkeersstoringen, verlies of beschadiging  bij transport en brand.

14.  Harlekijn Import BV is, behoudens het bepaalde in het artikel negen, nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor de koper uit de met Harlekijn Import BV gesloten overeenkomst mocht voortvloeien.
De koper vrijwaart Harlekijn Import BV te dezer zake tegen aanspraken van derden.

15.  Harlekijn Import BV behoudt het eigendom van alle door hem geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van alle door hem aan de koper geleverde goederen.

16.  Indien Harlekijn Import BV door een betalingsachterstand van een koper genoodzaakt is de vordering uit handen te geven aan een incassobureau, zullen alle vorderingskosten, vermeerderd met wettelijke rente, aan de koper in rekening worden gebracht.

17.  Indien de koper de opeisbare vorderingen niet heeft betaald, is Harlekijn Import BV gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de goederen terug te nemen. De koper is verplicht Harlekijn Import BV in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimtes, een en ander onverminderd het recht van Harlekijn  Import BV om van de koper schadevergoeding te vorderen.

18.  Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van de onderneming  van de koper heeft Harlekijn Import BV het in artikel 17 omschreven recht.

19.  Doorverkoop van goederen van Harlekijn Import BV is zonder schriftelijke toestemming van Harlekijn Import BV niet toegestaan, behalve als dit binnen de normale bedrijfsvoering van de koper gebruikelijk is.

20.  Inkoopvoorwaarden van de koper zijn niet van kracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

21.  Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

22.  Indien de betalingstermijn van 30 dagen is overschreden, zullen geen nieuwe leveringen geschieden.

23. Leverings- en betalingscondities volgen de algemene verkoopvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Kunstnijverheidsfabrieken en Handelaren, gedeponeerd bij de rechtbank te Haarlem.